Osebe brez statusa

Nadaljevanje študija po prekinitvi

Kandidat, ki je izgubil status študenta, obdrži pravico opravljanja manjkajočih predpisanih študijskih obveznosti in izpitov po istem študijskem programu, če se v tem času program ni spremenil. S študijskim letom 16/17 je predvidena prenova na magistrskih študijskih programih Organizacija in management  poslovnih in delovnih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management  informacijskih sistemov. Več informacij

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, se prijavijo z obrazcem:

Na podlagi prošnje vam uredimo podaljšanje veljavnosti digitalne identitete (uporabniško ime + geslo) za tekoče študijsko leto. V kolikor po 1. novembru, kljub poslanemu obrazcu, ne morete dostopati do študentske spletne strani Apis, kontaktirajte referat za študentske zadeve.  

Stroški

V skladu s potrjenim Cenikom UM za študijsko leto 2017/2018 in Navodilom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM, N19/2010-41 AG se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:

  • Opravljanje izpita - 32,00 €; prijava je elektronska, najmanj 7 dni pred razpisanim izpitnim rokom, elektronska odjava - najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.
  • Komisijski izpit - 80,00 €, (glej: Opravljanje izpitov).
  • izvedba predmeta z izpitom - 256,00 € (koriščenje drugih še oblik visokošolskega izobraževalnega dela kot so; predavanja, vaje, seminarji, vključitev v e - učno okolje MOODLE..) za posamezni predmet.
  • Prijava teme zaključnega dela za osebe brez statusa - 80,00 €.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Za pravočasne odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG (ter spremembe pravilnika!), se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.

 

Vključitev v pedagoški proces za osebe brez statusa (samo bolonjski študijski programi)

V študijskem letu 16/17 izvajamo na izrednem študiju samo 2. letnik, VS, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Kandidate, ki se boste v študijskem letu 16/17 evidentirali kot osebe brez statusa, predavanj na izrednem študiju pa ne bo izvedenih (glej urnik) obveščamo, da lahko:

  • pristopate samo k izpitom,
  • v kolikor bi želeli oz. morate opraviti še druge študijske obveznosti (predavanje, vaje, seminarske…) predlagamo, da se pridružite rednim študentom (glej urnik) ali se zglasite na govorilnih urah pri nosilcu oz. izvajalcu za posamezni predmet.

Stroški izpitov oz. izvedbe predmeta z izpitom, v primeru koriščenja še drugih študijskih obveznosti se zaračunajo skladno s tarifnim delom cenika Univerze v Mariboru.

V primeru, da boste opravljali še druge študijske obveznosti poleg izpita morate vsaj 3 dni pred pričetkom izvedbe predmeta (glej urnik) v referat za študentske zadeve posredovati izpolnjeni in podpisani Obrazec - izvedba predmeta z izpitom, s katerim se zavezujete, da boste po opravljeni storitvi poravnali prispevek v skladu s tarifnim delom cenika na podlagi izstavljenega računa.

Referat za študentske zadeve bo na osnovi prejetega Obrazca-izvedba predmeta z izpitom obvestil dotičnega izvajalca predmeta za vključitev v pedagoški proces.

Ko boste izpolnili pogoje za napredovanje v višji letnik morate takoj pisno obvestiti referat za študentske zadeve, najkasneje pa do 12. septembra 2017.

 

Vloga za izdajo učnih načrtov za priznanje izpitov na drugi fakulteti

Osebe, ki želijo uveljavljati opravljen izpit na FOV za priznanje izpita na drugi fakulteti izpolnijo ustrezno vlogo. Za obrazec nas kontaktirajte na elektronski naslov vs@fov.uni-mb.si